Thông tin dự án

  • Khách hàng: Anh Phú
  • Địa chỉ: Xuân Hải, Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021