Thông tin dự án

  • Khách hàng: chú Sáu Luân
  • Địa chỉ: TP. Châu Đốc, T. An Giang
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2017