Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lương VIệt Hà
  • Địa chỉ: An Dương Vương_TP. Quy Nhơn_Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: 6 Tầng
  • Year: 2020

Thông tin dự án Khách hàng: Lương VIệt Hà Địa chỉ: An Dương Vương_TP. Quy Nhơn_Tỉnh Bình Định Quy mô: 6 Tầng Year: 2020