Thông tin dự án

  • Khách hàng: Chú Mười
  • Địa chỉ: Tam Quan, T. Bình Định
  • Quy mô: