Thông tin dự án

  • Khách hàng: 
  • Địa chỉ:  TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: cafe
  • Quy mô: 
  • Year: