Thông tin dự án

  • Khách hàng: Cao Thị Hồng Nhung
  • Địa chỉ: Phước Thành, Phước Mỹ , TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà vườn
  • Year: 2020