Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Quang Hoàng
  • Địa chỉ: Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Ân, T. Bình Định
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2019