Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Lệ Thủy
  • Địa chỉ: Phú Tài, TP Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 15
  • Year: 2019