Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Minh Chí
  • Địa chỉ: Long An
  • Quy mô: Nhà vườn
  • Year: 2020