Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Định
  • Địa chỉ: : Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định
  • Quy mô: Văn Phòng
  • Year: 2024