Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trương Văn Sơn
  • Địa chỉ: Khu B1, Khu QHDC Trung Lý, Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định
  • Quy mô: Biệt thự vườn
  • Year: 2021