Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Thái Bình Hựu
  • Địa chỉ: : Hòa An, Sông Cầu, Phú Yên
  • Quy mô: Homestay
  • Year: 2024