Thông tin dự án

  • Khách hàng: 
  • Địa chỉ: TP. Châu Đốc, T. An Giang
  • Hạng mục: nhà hàng
  • Quy mô: 
  • Year: