Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : ANH THẮNG
  • Địa chỉ: :  Thành phố Kontum
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023