Thông tin dự án

  • Khách hàng: Anh Trung 
  • Địa chỉ: TP. Vũng Tàu
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2020