Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Đình Phúc
  • Địa chỉ: Huyện KBang, Tình Gia Lai.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021