Thông tin dự án

  • Khách hàng: Võ Đức Toàn
  • Địa chỉ: Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022