Thông tin dự án

  • Khách hàng: LÊ PHAN NGỌC ỬNG
  • Địa chỉ: Khu QHDC Đảo 1B Bắc Sông Hà Thanh, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2021