Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Vũ Cảnh
  • Địa chỉ: 79 Cần Vương, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021