Thông tin dự án

  • Khách hàng: Đỗ Quang Phước
  • Địa chỉ: P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: 6 Tầng
  • Year: 2020