Thông tin dự án

  • Khách hàng: 
  • Địa chỉ: 136 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: 
  • Quy mô: 5 tầng
  • Year: